دوره زیروبم فارکس

تحلیل کیفی

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تحلیل کیفی اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

تحلیل کیفی: ادراک تجربه شده معلمان از ابعاد و مولفه های مدرسه تحلیل کیفی سالم

پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفی ادراک تجربه شده معلمان از ابعاد و مولفه های مدرسه سالم صورت گرفته است .راهبرد پژوهش کیفی از روش تحلیل تحلیل کیفی محتوا استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل 15 نفر از معلمان مدارس شهر کرمان از روش هدفمند تارسیدن به اشباع نظری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته گرد آوری و پس از پیاده سازی به کمک کد گذاری در سه سطح باز، کدگذاری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق در 3 مضمون اصلی استخراج و طبقه بندی شده است. مضمون اول: ابعاد سلامت سازمانی شامل درون مایه های ابعاد عاطفی – اجتماعی – فکری و جسمی است . مضمون دوم: محیط فیزیکی سالم شامل درون مایه های : نیازهای اساسی تحلیل کیفی – تهیه ویژگی های محیط زیبا و مضمون سوم: محیط تحلیل کیفی اجتماعی سالم شامل درون مایه های: تعامل مطلوب و احساس همدلی است.

تحلیل کیفی in English. تحلیل کیفی Meaning and Persian to English Translation

What does تحلیل کیفی mean in English? If you want to learn تحلیل کیفی in English, you will find the translation here, along with other translations from Persian to English. We hope this will تحلیل کیفی help you in learning languages.

"تحلیل کیفی, the Persian to English translation." In Different Languages, https://www.indifferentlanguages.com/translate/persian-english/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C. Accessed 16 May 2022.تحلیل کیفی

report this ad

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا